Brak prawa do dostępu do własnych danych o lokalizacji? noyb składa odwołanie od hiszpańskiego organu ochrony danych

This page has been translated automatically. Read the original lub leave us a message if something is not right.
wt., 06/21/2022 - 06:35
network data

Brak prawa do dostępu do własnych danych o lokalizacji? noyb składa odwołanie do hiszpańskiego organu ochrony danych (DPA)

Firma noyb złożyła dzisiaj odwołanie od decyzji hiszpańskiego organu ochrony danych (AEPD) dotyczącej operatora telefonicznego Virgin Telco. Klient złożył wniosek o udostępnienie danych dotyczących jego lokalizacji, który został odrzucony przez Virgin Telco. AEPD stanął po stronie firmy i ograniczył prawo dostępu użytkownika na mocy GDPR, opierając się na zaskakującej interpretacji prawa

Dane o lokalizacji użytkownika tylko dla organów ścigania? Pomimo wielu decyzji Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) zakazujących zatrzymywania danych, niektóre państwa członkowskie UE, jak Hiszpania, nadal wymagają od operatorów sieci komórkowych rejestrowania metadanych wszystkich rozmów telefonicznych, krótkich wiadomości i logowań do wieży komórkowej. Europejska Karta Praw Podstawowych i GDPR przyznająs prawo każdej osoby do dostępu do swoich danych osobowych. Hiszpański klient skorzystał z prawa dostępu na mocy GDPR i zażądał od operatora telefonii komórkowej Virgin Telco danych dotyczących jego lokalizacji. Firma odmówiła ujawnienia tych danych, argumentując, że dostęp do nich mogą mieć tylko organy prowadzące dochodzenia w sprawach karnych. Virgin Telco nie wyjaśniła, dlaczego w tym przypadku podstawowe prawo dostępu nie miałoby zastosowania. Nie ma też odpowiedniego ograniczenia w przepisach prawa

"Podstawowe prawo dostępu jest kompleksowe i jasne: użytkownicy mają prawo wiedzieć, jakie dane na ich temat gromadzi i przetwarza firma - w tym dane dotyczące lokalizacji. Jest to niezależne od prawa władz do dostępu do takich danych. W tym przypadku nie istnieje żaden istotny wyjątek od prawa dostępu." - Felix Mikolasch, prawnik ds. ochrony danych w firmie noyb

AEPD odrzuca skargabez podania przyczyn. Hiszpański urząd stanął po stronie Virgin Telco po złożeniu przez klienta skargi w grudniu 2021 roku, nie podając żadnych dodatkowych powodów. Stwierdził jedynie, że postępuje zgodnie z (nieistniejącym) rozumowaniem firmy.

"To bardzo problematyczne, jeśli organ ochrony danych podejmuje decyzję bez dalszych wyjaśnień i bez żadnego uzasadnienia prawnego wspierającego ten wniosek" - Felix Mikolasch, prawnik ds. ochrony danych w noyb

Złożone odwołanie. noyb wspiera hiszpańskiego klienta i złożył odwołanie od decyzji AEPD do Audiencia Nacional, aby zapewnić, że użytkownicy mają jasność co do wszystkich danych, które są generowane i przechowywane na ich temat.

Podobna sprawa w Austrii. noyb złożył już odwołanie w podobnej sprawie w Austrii w listopadzie 2021 r., gdzie austriacki urząd ochrony danych potwierdził odmowę operatora telefonii komórkowej udostępnienia swoim klientom ich danych, opartą na bardzo wątpliwej interpretacji prawa krajowego. Poprzez złożoną dziś apelację do Audiencia Nacional, noyb chce uniknąć sytuacji, w której inne organy ochrony danych podejmą podobne decyzje, które w sposób oczywisty naruszają podstawowe prawo podstawowe.