Irlandzki DPC rozlicza się z Judicial Review i zgadza się na szybkie podjęcie decyzji w sprawie transferów z Facebooka do UE-USA.

This page has been translated automatically. Read the original lub leave us a message if something is not right.
Data Transfers
 /  śr., 01/13/2021 - 11:02
Schrems vs. DPC

Irlandzki DPC rozlicza się z Judicial Review i zgadza się na szybkie podjęcie decyzji
Zablokowana procedura na portalu Facebook może być kontynuowana.

DPC zgodził się z żądaniem Maxa Schremsa, aby szybko zakończyć 7,5 letnią walkę o przekazywanie danych UE-USA przez Facebook i podjąć decyzję w sprawie przepływu danych UE-USA przez Facebook. Nastąpiło to dopiero po złożeniu przez Maxa Schremsa wniosku o przeprowadzenie kontroli sądowej przeciwko DPC. Sprawa ta zostałaby dziś rozpatrzona przez irlandzki Sąd Najwyższy.

Nowa procedura "z własnej woli" została zablokowana do czasu złożenia skargi od 2013 r. Irlandzka Komisja Ochrony Danych (DPC) nadzoruje europejskie operacje Facebooka. Latem 2020 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) wydał orzeczenie w sprawie skargi Schremsa, która była rozpatrywana od 2013 r. i trafiła do TSUE po raz drugi ("Schrems II"): Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE DPC musi powstrzymać przepływ danych z Facebooka między UE a USA w związku ze skrajnymi amerykańskimi przepisami dotyczącymi nadzoru (takimi jak FISA 702). Zamiast wdrożyć to orzeczenie, DPC wszczęła nową sprawę "z własnej woli" i wstrzymała pierwotną procedurę na czas nieokreślony. Pan Schrems i Facebook wszczęli dwie procedury kontroli sądowej przeciwko DPC: podczas gdy w grudniu Facebook argumentował, że procedura "z własnej woli" nie powinna być kontynuowana, pan Schrems argumentował, że jego procedura składania skarg powinna być rozpatrywana niezależnie od sprawy "z własnej woli".

Ściany zamykają się na transferze danych między UE a USA na Facebooku. Na dzień przed rozprawą KPK załatwił z panem Schremsem drugi przegląd sądowy i zobowiązał się do szybkiego sfinalizowania jego skarg.

W ramach ugody A. Schrems zostanie również przesłuchany w ramach procedury "z własnej woli" i uzyska dostęp do wszystkich oświadczeń złożonych na Facebooku, jeżeli Trybunał pozwoli na przeprowadzenie dochodzenia "z własnej woli". Pan Schrems i DPC uzgodnili ponadto, że sprawa będzie rozpatrywana w ramach PKBR, a nie irlandzkiej ustawy o ochronie danych osobowych, która obowiązywała przed 2018 r. Przed zbadaniem pierwotnej skargi DPC może poczekać na orzeczenie Wysokiego Sądu w "Judicial Review" na Facebooku.

Dzięki temu porozumieniu pierwotna procedura składania skarg od 2013 r. mogłaby zasadniczo stać się sprawą, która ostatecznie zadecyduje o losie transferów z Facebooka do UE-USA w następstwie ujawnienia informacji przez Snowden. Zgodnie z PKBR Komitet Polityki Gospodarczej ma prawo do nakładania grzywien w wysokości do 4 proc. funtów szterlingów Facebooka i zakazów transferu, nawet na podstawie tej indywidualnej sprawy.

Gerard Rudden, adwokat pana Schremsa:"Jeśli chodzi o pytanie, czy Facebook może nadal przekazywać dane do USA, DPC w dużej mierze zgadza się z nami przed sądami i w ostatnim projekcie decyzji. Wielokrotnie wyrażał on zdecydowane przekonanie, że Facebook nie może nadal przekazywać danych UE do USA. Jednakże DPC nie wydała decyzji w tej sprawie w ciągu 7,5 roku"

Koszty. Sprawa ta doprowadziła już do znacznych kosztów dla pana Schremsa i jego organizacji non-profit noyb.eu. Kwestia kosztów została zastrzeżona i zostanie rozstrzygnięta przez Trybunał. Nawet w przypadku rozstrzygnięcia sprawy, zgodnie z prawem irlandzkim, koszty następują po zdarzeniu. Ponieważ DPC wszczęła postępowanie w dużej mierze, W. Schrems zamierza złożyć wniosek o pokrycie swoich kosztów przez DPC.

Proces został odroczony w ciągu kilku minut, a kwestia kosztów zostanie rozstrzygnięta po wydaniu przez Sąd wyroku w "Judicial Review" na Facebooku od grudnia 2020 r.