DPC heeft geen duidelijke tijdslijn voor de uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Data Transfers
 /  28 July 2020
Letter to DPC

Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de EU over de doorgifte van gegevens tussen de EU en de VS door Facebook hebben wij de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit verzocht actie te ondernemen. Uit het eerste antwoord van de gegevensbeschermingsautoriteit blijkt dat zij niet bereid is zich te verbinden aan een duidelijk tijdschema voor het nemen van een besluit, ondanks het feit dat het zeven jaar geleden is dat onze oorspronkelijke klacht werd ingediend.

Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de "Safe Harbor"-overeenkomst heeft de gegevensbeschermingsautoriteit zich in 2016 voor het Ierse Hooggerechtshof ertoe verbonden om snel een beslissing te nemen over onze klacht. In plaats daarvan hebben zij echter een rechtszaak tegen Facebook en de heer Schrems aangespannen die heeft geleid tot een andere verwijzing voor het Hof van Justitie van de EU. Het Hof heeft uiteindelijk het standpunt van de heer Schrems bevestigd en de beslissing over het privacyschild nietig verklaard. Het Hof benadrukte ook nog eens dat het binnen de bevoegdheid van de DPC lag om de gegevensoverdracht naar de VS te stoppen door de "Standard Contractual Clauses" waarop Facebook zich baseerde, aan te vechten. Bovendien werd vastgesteld dat de DPC zelfs de plicht heeft om een dergelijke actie te ondernemen.

Nu heeft de heer Schrems verzocht om een duidelijk overzicht van de stappen die de gegevensbeschermingsautoriteit zal nemen om het arrest van het Hof van Justitie van de EU uit te voeren, aangezien er volgens het Ierse procesrecht geen duidelijke stappen zijn. In zijn eerste reactie op deze zaak weigerde de gegevensbeschermingsautoriteit dergelijke stappen te schetsen. Wij hebben daarom duidelijke en specifieke verzoeken gedaan die uiterlijk op 31 juli 2020 moeten worden ingewilligd en wij verbinden ons ertoe om binnen 14 dagen te reageren op de resterende rechtsgrondslagen waarop Facebook zich kan beroepen. Een definitief besluit moet dan uiterlijk op 1 oktober 2020 kunnen worden genomen.

Max Schrems: "Noyb en ik zullen nu alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de controleurs en de gegevensbeschermingsautoriteiten het duidelijke besluit van het Hof van Justitie ten uitvoer leggen. Ervoor zorgen dat de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit na zeven jaar en vijf uitspraken van de Ierse en Europese rechtbanken eindelijk een besluit neemt, is slechts een van onze opties. We kijken ook naar andere opties, want het zou onaanvaardbaar zijn als het Hooggerechtshof van de EU een tweede keer zou worden genegeerd