DPC annuleert parlementaire hoorzitting over overdrachten EU-VS

Maart 18, 2021

Doorgifte EU-VS, een parlementaire resolutie - en een dramatische exit.

Zoals de Irish Times en de Financial Times gisteravond meldden, is er een felle strijd ontstaan tussen de Ierse DPC, de Duitse BfDI en de LIBE-commissie van het Europees Parlement over het verzuim van de DPC om de GDPR op Big Tech toe te passen. Nadat Helen Dixon (Ierse DPC) andere DPA's en de ontwerpresolutie van het Parlement in twijfel trok, annuleerde zij vervolgens haar deelname aan een voor vandaag geplande parlementaire hoorzitting

Europees Parlement bekritiseert de Ierse DPC. In deontwerpresolutie van het Parlement wordt "bezorgdheid" geuit over het feit dat de gegevensbeschermingsautoriteit een langdurig rechtsgeding (sinds 2013) is begonnen in plaats van een besluit te nemen over de EU-US-doorgifte van Facebook. Volgens het Parlement is het DPC ook traag in andere zaken. Ook roept het de Europese Commissie op een inbreukprocedure tegen Ierland te starten "omdat hetde GDPR niet naar behoren handhaaft".

De Ierse DPC beschuldigde de parlementsleden van "vooringenomenheid". In twee brieven(9 februari 2021 en 12 maart 2021) beschuldigde mevrouw Dixon de leden van het Europees Parlement van"niet getoetste veronderstellingen" en"vooroordelen". Delen van de resolutie waren volgens haar"niet het resultaat van een zorgvuldige en onderbouwde analyse". Het grootste deel van haar kritiek werd echter niet gestaafd door feitelijk bewijs, zoals de heer Schrems in een brief en later ook de Duitse gegevensbeschermingsautoriteit in een brief hebben opgemerkt (zie hieronder).

"Hoewel sommige punten in de brieven van mevrouw Dixon juist waren, was veel gebaseerd op 'alternatieve feiten'. Het lijkt erop dat zij het Parlement onder druk wilde zetten om een resolutie te wijzigen die zij als ongunstig beschouwde. Wij hebben in een brief aan de commissie gewezen op de juiste en onjuiste elementen." - Max Schrems, noyb.eu

Hoorzitting aangevraagd en geannuleerd. Het Europees Parlement houdt regelmatig hoorzittingen over verschillende onderwerpen. De hoorzitting over de gegevensoverdrachten tussen de EU en de VS vond plaats in september 2020 met EU-commissaris Didier Reynders, het hoofd van de EDPB (dr. Andrea Jelinek) en de noyb-voorzitter en eiser in de zaak (Max Schrems). Het is gebruikelijk om bij dergelijke hoorzittingen een panel te hebben dat verschillende standpunten vertegenwoordigt. Het is geheel aan de commissie om te beslissen wie wordt gehoord. Aangezien Helen Dixon in september niet was uitgenodigd, verzocht zij in twee brieven dat zij in een extra hoorzitting zou worden gehoord - een nogal uitzonderlijk verzoek. Toen de leden van de commissie haar na haar aandringen in een tweede brief een hoorzitting aanboden, maar ook Dr. Jelinek en de heer Schrems uitnodigden, weigerde mevrouw Dixon plotseling deel te nemen.

"Zij drong er bij het Parlement op aan een aparte hoorzitting voor haar te organiseren. Toen de commissie vervolgens die speciale hoorzitting alleen voor haar plande, probeerde zij de regels van de hoorzitting vast te stellen en stond zij erop dat andere panelleden niet aanwezig mochten zijn. HetParlement heeft geweigerd af te wijken van de standaardprocedures. Mevrouw Dixon weigerde vervolgens deel te nemen aan de hoorzitting die zij had geëist." - Max Schrems, noyb.eu

Het Ierse DPC haalde ook uit naar andere DPA's. In de brieven aan het Comité uitte mevrouw Dixon felle kritiek op andere gegevensbeschermingsautoriteiten (gegevensbeschermingsautoriteiten) en beweerde zij dat"sommige gegevensbeschermingsautoriteiten belangrijke concepten niet begrijpen". Zij uitte vooral kritiek op de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten (zowel de federale gegevensbeschermingsautoriteit als de gegevensbeschermingsautoriteiten van Berlijn en Hamburg) en suggereerde ten onrechte dat rechterlijke uitspraken hun werk tenietdeden.

DPC "geïsoleerd". In antwoord hieropstuurde Ulrich Kelber, voorzitter van deDuitse federale gegevensbeschermingsautoriteit, een brief (Engelsevertaling) waarin hij de aantijgingen van mevrouw Dixon verwierp. Hij zei dat deze"onjuist" waren en dat "mevrouw Dixonverklaringen aflegt die enerzijds haar persoonlijke opvattingen op een zeer eenzijdige manier weergeven en haar anderzijds vaak in een isolement brengen in de kring van Europese toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming"

In de brief van prof. Kelber wordt vermeld dat alleen al het Bundesdatenschutzamt meer dan 50 klachten over WhatsApp aan het DPC heeft gezonden, waarover tot nu toe geen enkele beslissing is genomen, en wordt verder gezegd dat het DPC"tot op zekere hoogte elk initiatief van andere toezichthoudendeautoriteitenverhindert".

"De andere autoriteiten hebben zich lang ingehouden om openlijk kritiek te leveren op de Ierse DPC. Deze autoriteiten moeten samenwerken om de GDPR te doen naleven. De Ierse DPC maakt dit bijna onmogelijk. We zien het resultaat voor burgers in ons dagelijks werk, waar de DPC niet eens telefoontjes of e-mails van andere gegevensbeschermingsautoriteiten beantwoordt. Procedures duren vele jaren in plaats van slechts een paar maanden." - Max Schrems, noyb.eu

Update (9:30): Het is ons ter ore gekomen dat de DPC zelf delen van de correspondentie met het Europees Parlement (exclusief de brief van de BfDI en de heer Schrems) op haar website heeft gepubliceerd. Daartoe behoort ook een brief van 16 maart 2021 - die wij verkozen niet te publiceren omdat zij nog explicieter lijken te zijn dan de onderstaande brieven. In de brief van 16 maart 2021 haalt de DPC ook direct uit naar de heer Schrems, gebruikt hij opnieuw deels misleidende argumenten en eist hij expliciet alleen gehoord te worden - ook met uitsluiting van het hoofd van de EDPB. De procedure van het Parlement wordt zelfs"pervers" genoemd. In het antwoord van het Parlement worden de procedureregels uiteengezet, maar mevrouw Dixon weigert vervolgens mee te werken aan een laatste e-mail als dat niet op haar voorwaarden gebeurt.

Tijdschema:

  • In september 2020 hield de LIBE-commissie van het Europees Parlement eenopenbare hoorzitting met commissaris Didier Reynders, het hoofd van de EDPB (dr. Andrea Jelinek) en de noyb-voorzitter en eiser in de zaak (Max Schrems), over de weg vooruit na het "Schrems II"-arrest. Dit leidde tot een ontwerpresolutie waarin kritiek werd geuit op het Ierse DPC.
  • Het hoofd van het DPC (Helen Dixon) heeftop 9 februari 2021 eenbrief naar het Comité gestuurd met de eis te worden gehoord.
  • De heer Schrems heeft op 26 februari 2021 in een brief geantwoord en enkele van de juiste en ook onjuiste argumenten van mevrouw Dixon verduidelijkt.
  • De DPC heeft op 3 maart 2021 een e-mail gestuurd met haar jaarverslag en op 12 maart 2021 nog een brief waarin zij aandrong op een hoorzitting.
  • De LIBE-commissie van het Parlement plande een hoorzitting voor donderdag 18 maart en nodigde ook Dr. Jelinek en de heer Schrems uit.
  • Op 16 maart 2021 stuurde het hoofd van de Duitse federale gegevensbeschermingsautoriteit (BfDI) een brief waarin hij de beweringen van de DPC corrigeerde(Engelse vertaling)
  • In plaats van deel te nemen aan de hoorzitting die zij had geëist, heeft mevrouw Dixon het Europees Parlement op 16 maart 2021 laten weten dat zij niet wenst te worden gehoord, tenzij zij alleen zou worden gehoord, hetgeen haar door de commissie is geweigerd.

Related articles

Recent articles