Μεταφορές δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.

Στον πυρήνα της, αυτή η υπόθεση αφορά μια σύγκρουση δικαίου μεταξύ των νόμων περί επιτήρησης των ΗΠΑ που απαιτούν παρακολούθηση και των νόμων της ΕΕ για την προστασία δεδομένων που απαιτούν προστασία της ιδιωτικής ζωής.