Прехвърляне на данни между ЕС и САЩ

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.

В същността си това дело е свързано с конфликт на закони между американските закони за наблюдение, които изискват наблюдение, и законите на ЕС за защита на данните, които изискват неприкосновеност на личния живот.