Informacje zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy (UE) 2020/1828 w sprawie dochodzenia roszczeń zbiorowych

This page has been translated automatically. Read the original lub leave us a message if something is not right.

Zgodnie z wymogami art. 4 ust. 3 dyrektywy w sprawie dochodzenia roszczeń zbiorowych (UE) 2020/1828, a także odpowiednich krajowych przepisów wykonawczych, z przyjemnością udzielamy następujących informacji:

(a) Założenie w 2017 r. i działalność od 2018 r

noyb został założony w dniu 12.06.2017 r. i rozpoczął działalność w dniu 01.02.2018 r. Wnieśliśmy nasze pierwsze publiczne sprawy w dniu 25.05.2018 r. i od tego czasu wnieśliśmy, reprezentowaliśmy lub pomagaliśmy w ponad 800 skargach GDPR i dziesiątkach spraw przed sądami krajowymi i europejskimi (Sąd, TSUE). Większość naszych działań można znaleźć w zakładce "Projekty", podczas gdy niektóre sprawy mogą (ze względów organizacyjnych) nie być uwzględnione w szczegółowej bazie danych na żywo. Obejmuje to wszystkie sprawy nieoparte na skardze do organu ochrony danych, takie jak spory cywilne.

(b) Uzasadniony interes w ochronie praw konsumentów

Nasz statut obejmuje szeroki zakres działań, w tym prawa konsumentów i obronę praw wynikających z RODO - oba elementy objęte załącznikiem I do dyrektywy (UE) 2020/1828.

(c) Status organizacji non-profit

noyb jest austriacką organizacją non-profit ("Verein"), zobowiązaną do działania w interesie publicznym ("ideeller Zweck"), która zgodnie z prawem nie może być nastawiona na zysk ("nicht auf Gewinn berechnet") (zob. § 1 ust. 1 i 2 austriackiego VereinsG). Charakter non-profit noyb jest dodatkowo podkreślony przez przestrzeganie wszystkich odpowiednich przepisów podatkowych dla organizacji non-profit (patrz § 34ff BAO) oraz fakt, że noyb dołączył do dobrowolnej austriackiej pieczęci darowizn ("Spendengütesiegel"). Status noyb można zweryfikować za pośrednictwem austriackiego rejestru organizacji non-profit ("Zentrales Vereinsregister") pod numerem rejestracyjnym 1354838270.

(d) Brak niewypłacalności

Weryfikujemy ponadto, że zgodnie z prawem noyb nie podlega postępowaniu upadłościowemu i nie został uznany za niewypłacalnego. Każda niewypłacalność jest zwykle publikowana w austriackim rejestrze upadłości ("Insolvenzdatei") pod adresem https://edikte.justiz.gv.at/.

(e) Niezależność

Weryfikujemy ponadto, że zgodnie z prawem Rada i Zarząd Noyb składają się z niezależnych osób, na które nie mają wpływu założyciele lub handlowcy będący stronami trzecimi. Żaden z nich nie ma interesu ekonomicznego w wytoczeniu jakiegokolwiek powództwa przedstawicielskiego. Zarząd jest jedynym decydentem, jeśli chodzi o składanie mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń. Jeśli którykolwiek z członków zarządu ma jakikolwiek związek z interesem gospodarczym w jakimkolwiek powództwie zbiorowym, nasze zasady lub procedura ("Geschäftsordnung") przewidują, że taki członek zarządu nie będzie uczestniczył w takich debatach lub decyzjach.

walne Zgromadzenienoyb nie odgrywa żadnej roli w codziennej działalności organizacji ani w podejmowaniu decyzji o złożeniu pozwu zbiorowego, biorąc pod uwagę, że jest to decyzja wykonawcza podejmowana wyłącznie przez Zarząd. Niemniej jednak z przyjemnością podkreślamy, że składa się ono z osób o wyjątkowej uczciwości (byłych posłów do Parlamentu Europejskiego, profesorów uniwersyteckich, byłych szefów i pracowników organów ochrony danych) oraz organizacji (miasto Wiedeń, Austriacka Izba Pracy, Gesellschaft für Freiheitsrechte i epicenter.works), które nie mają interesu gospodarczego w wytoczeniu jakiegokolwiek powództwa przedstawicielskiego.

(f)(i) Finansowanie

noyb jest finansowany głównie przez indywidualnych członków wspierających z całej Europy, którzy mogą swobodnie wybierać składkę członkowską. Od stycznia 2024 r. Noyb ma ponad 5 100 członków wspierających. Niektórzy członkowie instytucjonalni wnoszą również wkład w postaci większej składki członkowskiej (Miasto Wiedeń, Austriacka Izba Pracy). Ponadto noyb otrzymuje podstawowe finansowanie i finansowanie projektów od fundacji i organizacji, zazwyczaj na wiele lat. Aby zapewnić niezależność noyb , naszym długoterminowym celem jest poleganie na indywidualnych członkach wspierających w zakresie 66% naszego finansowania i ograniczenie innych funduszy do mniej niż 10% naszego budżetu na założyciela. Ustalamy ścisłe limity dla wszelkich form sponsoringu i partnerstwa z firmami komercyjnymi.

Szczegóły dotyczące naszej struktury finansowania od 2018 r. można znaleźć w naszych raportach rocznych. Od czasu publikacji ostatniego raportu rocznego nie nastąpiły żadne istotne zmiany w naszej strukturze finansowania.

(f)(ii) Struktura zarządzania i członkostwa

Zgodnie z § 14 naszego statutu codzienną działalnością zarządzają dyrektorzy ("Geschäftsführer"). Obecnie stanowiska te piastują Monika Riegler ("DyrektorOperacyjny") i Max Schrems ("Dyrektor Wykonawczy").

Zgodnie z § 12 naszego statutu Zarząd ("Vorstand") (Petra Leupold, Christof Tschohl i Max Schrems) nadzoruje Dyrektorów i powołuje ich na okres do pięciu lat oraz może zwolnić Dyrektorów z ich obowiązków w dowolnym momencie. Posiedzenia Rady odbywają się zazwyczaj raz na kwartał.

Zgodnie z § 9 i 10 naszego statutu Walne Zgromadzenie ("Generalversammlung") wybiera Zarząd, zatwierdza finanse organizacji lub może zmienić statut, między innymi. Walne Zgromadzenie odbywa się co dwa lata. Walne Zgromadzenie składa się z około 20 osób z udokumentowanym doświadczeniem w dziedzinie ochrony danych i prywatności. Ponadto organizacje (patrz (e)) mogą zostać członkami z prawem głosu, a tym samym mieć prawo głosu na walnym zgromadzeniu.

(f)(iii) Cele statutowe

Pełną listę naszych celów statutowych można znaleźć w § 2 naszego statutu. Obecnie praca Noyb koncentruje się w dużej mierze na strategicznych postępowaniach sądowych, zautomatyzowanym egzekwowaniu prawa, programach edukacyjnych i zbiorowym dochodzeniu roszczeń w dziedzinie ochrony danych, a także powiązanych prawach konsumentów i prawach cyfrowych. Nasza praca koncentruje się na interesie konsumentów w tych obszarach.

(f)(iv) Bieżąca działalność

Szczegółowe informacje na temat naszej działalności od 2018 r. można znaleźć w naszych raportach rocznych i na stronie "Aktualności". Od czasu publikacji ostatniego raportu rocznego nie zaszły żadne istotne zmiany w naszej działalności.