Informatie overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Richtlijn (EU) 2020/1828 betreffende Representatieve Vorderingen

In overeenstemming met de vereisten van artikel 4(3) van de Richtlijn inzake representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten (EU) 2020/1828 en de relevante nationale uitvoeringsvoorschriften, verstrekken we graag de volgende informatie:

 

(a) Oprichting in 2017 en werking sinds 2018

noyb is opgericht op 12-06-2017 en is op 01-02-2018 operationeel geworden. We hebben onze eerste publieke zaken op 25-05-2018 aangespannen en hebben sindsdien meer dan 800 GDPR-klachten en tientallen zaken voor nationale en Europese rechtbanken (Gerecht, Hof van Justitie) aangespannen, vertegenwoordigd of bijgestaan. Het grootste deel van onze werkzaamheid is te vinden onder "Projecten", hoewel sommige zaken (om organisatorische redenen) mogelijk niet zijn opgenomen in de gedetailleerde live database. Dit omvat alle zaken die niet gebaseerd zijn op een AP-klacht, zoals civiele rechtszaken.

(b) Legitiem belang bij bescherming van consumentenrechten

Onze statuten omvatten een breed scala aan activiteiten, waaronder consumentenrechten en de verdediging van rechten onder de AVG - beide elementen die vallen onder Bijlage I van Richtlijn (EU) 2020/1828.

(c) Non-profit status

noyb is een Oostenrijkse vereniging ("Verein"), die in het algemeen belang ("ideeller Zweck") moet handelen en wettelijk geen winstoogmerk ("nicht auf Gewinn berechnet") mag hebben (zie § 1(1) en (2) Oostenrijkse "VereinsG"). Het non-profitkarakter van noyb wordt verder benadrukt door de naleving van alle relevante belastingwetten voor non-profits (zie § 34ff "BAO") en het feit dat noyb zich heeft aangesloten bij het vrijwillige Oostenrijkse donatiezegel ("Spendengütesiegel"). De status van noyb kan worden geverifieerd via het Oostenrijkse non-profit register ("Zentrales Vereinsregister") onder het registratienummer 1354838270.

(d) Geen insolventie

We verifiëren verder dat, in overeenstemming met de wet, noyb niet onderworpen is aan een insolventieprocedure en niet insolvent is verklaard. Elke insolventie wordt normaliter gepubliceerd in het Oostenrijkse insolventieregister ("Insolvenzdati") op https://edikte.justiz.gv.at/.

(e) Onafhankelijkheid

We verifiëren verder dat, in overeenstemming met de wet, noyb's Raad van Bestuur en van het Management bestaan uit onafhankelijke personen die niet worden beïnvloed door derde oprichters of handelaars. Geen van hen heeft een economisch belang bij het indienen van een representatieve vordering. Het bestuur is de enige besluitvormer als het gaat om het indienen van representatieve vorderingenmechanismen. Mocht een lid van de Raad van Bestuur een economisch belang hebben bij een representatieve vordering actie, dan bepaalt ons reglement ("Geschäftsordnung") dat een dergelijk lid van de Raad van Bestuur niet zal deelnemen aan dergelijke debatten of beslissingen.

noyb's Algemene Vergadering heeft geen rol in de dagelijkse werking van de organisatie of in beslissingen over het indienen van representatieve vorderingen, aangezien dit een uitvoerend besluit is die uitsluitend door het bestuur wordt genomen. Niettemin zijn we blij te kunnen benadrukken dat deze bestaat uit personen met uitstekende integriteit (voormalige leden van het Europees Parlement, universiteitsprofessoren, voormalige hoofden en medewerkers van AP's) en organisaties (de stad Wenen, de Oostenrijkse Kamer van Arbeid, Gesellschaft für Freiheitsrechte en epicenter.works) die geen economisch belang hebben bij het indienen van een representatieve vordering.

(f)(i) Financiering

noyb wordt voornamelijk gefinancierd door individuele ondersteunende leden uit heel Europa die vrij kunnen kiezen voor een lidmaatschapsbijdrage. Vanaf januari 2024 heeft noyb meer dan 5.100 ondersteunende leden. Sommige Institutionele Leden dragen ook bij met een grotere lidmaatschapsbijdrage (Stad Wenen, Oostenrijkse Kamer van Arbeid). Daarnaast ontvangt noyb basisfinanciering en projectfinanciering van stichtingen en organisaties, meestal voor meerdere jaren. Om de onafhankelijkheid van noyb te waarborgen, hebben we een langetermijndoelstelling om voor 66% van onze financiering te bouwen op individuele ondersteunende leden en andere financiering te beperken tot minder dan 10% van ons budget per oprichter. We stellen strikte grenzen aan elke vorm van sponsoring en partnerschap met commerciële bedrijven.

De details van onze financieringsstructuur sinds 2018 kunt u vinden in onze Jaarverslagen. Er is geen substantiële verandering in onze financieringsstructuur sinds de publicatie van het laatste jaarverslag.

(f)(ii) Bestuurs- en lidmaatschapsstructuur

In overeenstemming met § 14 van onze statuten wordt de dagelijkse werking geleid door de bestuurders ("Geschäftsführer"). Momenteel worden deze functies bekleed door Monika Riegler ("Operationele Directeur") en Max Schrems ("Uitvoerende Directeur").

In overeenstemming met § 12 van onze statuten houdt de raad ("Vorstand") (Petra Leupold, Christof Tschohl en Max Schrems) toezicht op de bestuurders en benoemt hen voor maximaal vijf jaar. De Raad van Bestuur komt gewoonlijk elk kwartaal bijeen.

In overeenstemming met § 9 en 10 van onze statuten kiest de Algemene Vergadering ("Generalversammlung") het bestuur, keurt de financiën van de organisatie goed en kan de statuten naast andere taken wijzigen. De Algemene Vergadering wordt om de twee jaar gehouden. De Algemene Vergadering bestaat uit ongeveer 20 mensen met een bewezen staat van dienst op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Daarnaast kunnen organisaties (zie (e)) stemgerechtigd lid worden en zo een stem hebben in de Algemene Vergadering.

(f)(iii) Statutaire doeleinden

De volledige lijst van onze statutaire doelen is te vinden in § 2 van onze statuten. Momenteel richt het werk van noyb zich voornamelijk op strategische procesvoering, geautomatiseerde handhaving, educatieve programma's en representatieve vorderingen op het gebied van gegevensbescherming, evenals gerelateerde consumentenrechten en digitale rechten. Ons werk richt zich op het consumentenbelang in deze gebieden.

(f)iv) Huidige activiteiten

Details over onze activiteiten sinds 2018 kunt u vinden in onze Jaarverslagen en op onze "Nieuws" pagina. Er zijn geen substantiële veranderingen in onze werkzaamheden sinds de publicatie van het laatste jaarverslag.

This is an informal translation. In case of conflicts in the translations, the German and English versions of this text prevail.