Kollektiivisista oikeussuojakeinoista annetun direktiivin (EU) 2020/1828 4 artiklan 3 kohdan mukaiset tiedot

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.

Kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevan direktiivin (EU) 2020/1828 4 artiklan 3 kohdan ja asiaa koskevan kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön mukaisesti annamme mielellämme seuraavat tiedot:

(a) Perustaminen vuonna 2017 ja toiminta vuodesta 2018 alkaen

noyb perustettiin 12.6.2017 ja se aloitti toimintansa 01.02.2018. Toimme ensimmäiset julkiset tapauksemme vireille 25.5.2018, ja sen jälkeen olemme vireillepanneet, edustaneet tai avustaneet yli 800 tietosuoja-asetusta koskevaa valitusta ja kymmeniä tapauksia kansallisissa ja EU:n tuomioistuimissa (unionin yleinen tuomioistuin, EUT). Suurin osa toiminnastamme löytyy kohdasta "Hankkeet", kun taas joitakin tapauksia ei välttämättä (organisatorisista syistä) ole mukana yksityiskohtaisessa live-tietokannassa. Tähän sisältyvät kaikki tapaukset, jotka eivät perustu tietosuojaviranomaisen valitukseen, kuten siviilioikeudenkäynnit.

(b) Kuluttajien oikeuksien suojeluun liittyvä oikeutettu etu

Sääntömme kattavat laajan valikoiman toimintoja, mukaan lukien kuluttajan oikeudet ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksien puolustaminen - molemmat direktiivin (EU) 2020/1828 liitteen I piiriin kuuluvat osat.

(c) Voittoa tavoittelematon asema

noyb on itävaltalainen voittoa tavoittelematonyhdistys ("Verein"), joka on velvollinen toimimaan yleisen edun mukaisesti ("ideeller Zweck") ja jonka on lain mukaan oltava voittoa tavoittelematon ("nicht auf Gewinn berechnet") (ks. Itävallan VereinsG:n 1 §:n 1 ja 2 momentti). Noybin voittoa tavoittelematonta luonnetta korostaa myös se, että se noudattaa kaikkia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä koskevia verolakeja (ks. BAO:n 34 § ja sitä seuraavat pykälät) ja että se on liittynyt vapaaehtoiseen Itävallan lahjoitussiegeliin ("Spendengütesiegel"). Noybin asema voidaan tarkistaa Itävallan voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen rekisteristä (Zentrales Vereinsregister) rekisterinumerolla 1354838270.

(d) Ei maksukyvyttömyyttä

Todistamme lisäksi, että lain mukaan noyb ei ole maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena eikä sitä ole julistettu maksukyvyttömäksi. Mahdollinen maksukyvyttömyys julkaistaan yleensä Itävallan maksukyvyttömyysrekisterissä ("Insolvenzdatei") osoitteessa https://edikte.justiz.gv.at/.

(e) Riippumattomuus

Varmistamme lisäksi, että noybin hallitus ja johto koostuvat lain mukaisesti riippumattomista henkilöistä, joihin ulkopuoliset perustajat tai elinkeinonharjoittajat eivät vaikuta. Kenelläkään heistä ei ole taloudellista etua edustuskanteen nostamisesta. Hallitus on ainoa päätöksentekijä kollektiivisten oikeussuojakeinojen vireillepanosta. Jos jollakin hallituksen jäsenellä on taloudellisia intressejä kollektiivisten oikeussuojakeinojen suhteen, työjärjestyksessämme ("Geschäftsordnung") määrätään, että kyseinen hallituksen jäsen ei osallistu tällaisiin keskusteluihin tai päätöksiin.

noybin yleiskokouksella ei ole mitään roolia järjestön päivittäisessä toiminnassa eikä kollektiivisen oikeussuojakanteen nostamista koskevissa päätöksissä, koska tämä on toimeenpaneva päätös, jonka tekee ainoastaan hallitus. Olemme kuitenkin iloisia voidessamme korostaa, että se koostuu henkilöistä, jotka ovat erittäin luotettavia (entiset Euroopan parlamentin jäsenet, yliopistojen professorit, entiset tietosuojaviranomaisten johtajat ja henkilökunta), ja organisaatioista (Wienin kaupunki, Itävallan työmarkkinakamari, Gesellschaft für Freiheitsrechte ja epicenter.works), joilla ei ole taloudellisia intressejä minkään edustuksellisen kanteen nostamisessa.

(f)(i) Rahoitus

noybin rahoittavat pääasiassa yksittäiset kannatusjäsenet eri puolilta Eurooppaa, jotka voivat vapaasti valita jäsenmaksun. Tammikuussa 2024 noybilla on yli 5100 kannatusjäsentä. Jotkut institutionaaliset jäsenet osallistuvat myös suuremmalla jäsenmaksulla (Wienin kaupunki, Itävallan työmarkkinakamari). Lisäksi noyb saa perusrahoitusta ja hankerahoitusta säätiöiltä ja järjestöiltä, yleensä usean vuoden ajan. Varmistaaksemme noybin riippumattomuuden pitkän aikavälin tavoitteemme on, että 66 prosenttia rahoituksestamme tulee yksittäisiltä tukijäseniltä ja että muu rahoitus jää alle 10 prosenttiin perustajajäsenen budjetista. Asetamme tiukat rajat kaikenlaiselle sponsoroinnille ja kumppanuudelle kaupallisten yritysten kanssa.

Löydät yksityiskohdat rahoitusrakenteestamme vuodesta 2018 lähtien vuosikertomuksistamme. Rahoitusrakenteessamme ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisen vuosikertomuksen julkaisemisen jälkeen.

(f)(ii) Hallinto- ja jäsenrakenne

Perussääntöjemme 14 §:n mukaisesti päivittäistä toimintaa johtavat johtajat ("Geschäftsführer"). Tällä hetkellä näitä tehtäviä hoitavat Monika Riegler ("toiminnanjohtaja") ja Max Schrems ("toimitusjohtaja").

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti hallitus ("Vorstand") (Petra Leupold, Christof Tschohl ja Max Schrems) valvoo johtajia ja nimittää heidät enintään viideksi vuodeksi ja voi milloin tahansa vapauttaa johtajat tehtävistään. Hallitus kokoontuu yleensä neljännesvuosittain.

Sääntöjemme 9 ja 10 §:n mukaisesti yhtiökokous ("Generalversammlung") valitsee hallituksen, hyväksyy järjestön talouden ja voi muuttaa sääntöjä muiden tehtäviensä ohella. Yleiskokous pidetään joka toinen vuosi. Yleiskokoukseen kuuluu noin 20 henkilöä, joilla on todistetusti kokemusta tietosuojasta ja yksityisyyden suojasta. Lisäksi organisaatiot (ks. e)) voivat liittyä äänivaltaisiksi jäseniksi, jolloin niillä on äänioikeus yleiskokouksessa.

(f)(iii) Sääntömääräiset tavoitteet

Löydät täydellisen luettelon sääntömääräisistä tarkoituksistamme sääntöjemme 2 §:stä. Tällä hetkellä noybin työ keskittyy suurelta osin strategisiin oikeudenkäynteihin, automaattiseen täytäntöönpanoon, koulutusohjelmiin ja kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin tietosuojan sekä siihen liittyvien kuluttajaoikeuksien ja digitaalisten oikeuksien alalla. Työmme keskittyy kuluttajien etuun näillä aloilla.

(f)(iv) Nykyinen toiminta

Yksityiskohtaisia tietoja toiminnastamme vuodesta 2018 lähtien löydät vuosikertomuksistamme ja "Uutiset" -sivultamme. Toiminnassamme ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisen vuosikertomuksen julkaisemisen jälkeen.