Κρυπτογράφηση - Απόρρητο από το σχεδιασμό

Τα email μας περιέχουν πάντα προσωπικά δεδομένα. Κατά τη διάρκεια της πορείας τους προς τον παραλήπτη, αυτές οι επικοινωνίες αντιμετωπίζονται από διαφορετικές οντότητες, κόμβους και παρόχους υπηρεσιών που ενδέχεται να υποκλέψουν, να χειριστούν και να χρησιμοποιήσουν παράνομα το περιεχόμενό τους. Προκειμένου να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι, το άρθρο 32 του GDPR απαιτεί από τους ελεγκτές να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Εάν δεν πληρούνται τέτοια πρότυπα, παραβιάζεται η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των επικοινωνιών μας. Αυτό το έργο στοχεύει στην επιβολή των απαιτήσεων ασφάλειας του GDPR έναντι μιας πολυεθνικής εταιρείας Διαδικτύου.

Επικεφαλής του έργου: Stefano Rossetti

Relevant articles