Πληροφορίες σχετικά με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 για την συλλογική έννομη προστασία

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 της Οδηγίας για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών (ΕΕ) 2020/1828, καθώς και με τους σχετικούς εθνικούς νόμους εφαρμογής, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Ίδρυση το 2017 και εκκίνηση δραστηριοτήτων από το 2018
 

Η noyb ιδρύθηκε στις 12.06.2017 και ξεκίνησε την δραστηριότητά της την 01.02.2018. Υποβάλαμε τις πρώτες δημόσιες υποθέσεις μας στις 25.05.2018 και έκτοτε υποβάλαμε, εκπροσωπήσαμε ή παρείχαμε συνδρομή σε περισσότερες από 800 καταγγελίες GDPR και δεκάδες υποθέσεις ενώπιον εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων (Γενικό Δικαστήριο, ΔΕΕ). Το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς μας βρίσκεται στην ενότητα "Έργα", ενώ ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται (για οργανωτικούς λόγους) να μην περιλαμβάνονται στη λεπτομερή ζωντανή βάση δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις υποθέσεις που δεν βασίζονται σε καταγγελία ενώπιον Αρχών Προστασίας Δεδομένων, όπως αστικές διαφορές.
 

(β) Έννομο συμφέρον για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών

Το καταστατικό μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων βάσει του GDPR - και τα δύο στοιχεία που καλύπτονται από το Παράρτημα Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828.
 

(γ) Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας
 

Η noyb είναι μία αυστριακή οργάνωση ("Verein"), υποχρεωμένη να ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον ("ideeller Zweck") και υποχρεωτικά μη κερδοσκοπική ("nicht auf Gewinn berechnet") από το νόμο (βλ. § 1(1) ) και (2) αυστριακού VereinsG). Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της noyb τονίζεται περαιτέρω από τη συμμόρφωσή της με όλους τους σχετικούς φορολογικούς νόμους για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (βλ. § 34ff BAO) και το γεγονός ότι η noyb έχει ενταχθεί στην εθελοντική αυστριακή σφραγίδα δωρεών ("Spendengütesiegel"). Η κατάσταση της noyb μπορεί να επαληθευτεί μέσω του Αυστριακού Μη Κερδοσκοπικού Μητρώου (" Zentrales Vereinsregister ") με τον αριθμό εγγραφής 1354838270.
 

(δ) Καμία αφερεγγυότητα
 

Επαληθεύουμε περαιτέρω ότι, σύμφωνα με το νόμο, η noyb δεν υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας και δεν κηρύχθηκε αφερέγγυα. Οποιαδήποτε αφερεγγυότητα δημοσιεύεται συνήθως στο αυστριακό μητρώο αφερεγγυότητας ("Insolvenzdatei ") στη διεύθυνση https://edikte.justiz.gv.at/ .
 

(ε) Ανεξαρτησία
 

Επαληθεύουμε περαιτέρω ότι, σύμφωνα με το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοίκηση της noyb αποτελούνται από ανεξάρτητα άτομα που δεν επηρεάζονται από τρίτους-ιδρυτές ή εμπόρους. Κανένας από αυτούς δεν έχει οικονομικό συμφέρον για την άσκηση αντιπροσωπευτικής αγωγής. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το μόνο που λαμβάνει αποφάσεις όσον αφορά την κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων συλλογικής έννομης προστασίας. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου έχει οποιαδήποτε σχέση με οικονομικό συμφέρον σε οποιαδήποτε συλλογική αγωγή, οι κανόνες ή η διαδικασία μας (" Geschäftsordnung ") προβλέπουν ότι ένα τέτοιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν θα συμμετέχει σε τέτοιες συζητήσεις ή αποφάσεις.
 

Η Γενική Συνέλευση της noyb δεν έχει κανένα ρόλο στις καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού ή οποιαδήποτε απόφαση για την άσκηση συλλογικής αγωγής, δεδομένου ότι αυτή πρόκειται για εκτελεστική απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά από το Δ.Σ. Ωστόσο, είμαστε στην ευχάριστη θέση να τονίσουμε ότι αποτελείται από άτομα εξαιρετικής ακεραιότητας (πρώην μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθηγητές πανεπιστημίου, πρώην επικεφαλείς και στελέχη Αρχών Προστασίας Δεδομένων) και οργανώσεις (Δήμος της Βιέννης, Αυστριακό Επιμελητήριο Εργασίας, Gesellschaft für Freiheitsrechte και epicenter.works) που δεν έχουν οικονομικό συμφέρον για την άσκηση αντιπροσωπευτικής αγωγής.
 

(στ) (i) Χρηματοδότηση

H noyb χρηματοδοτείται κυρίως από μεμονωμένα Υποστηρικτικά Μέλη από όλη την Ευρώπη που μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μια συνδρομή μέλους. Από τον Ιανουάριο του 2024, η noyb έχει περισσότερα από 5.100 Υποστηρικτικά Μέλη. Ορισμένα θεσμικά μέλη συνεισφέρουν επίσης με μεγαλύτερη συνδρομή μέλους (Πόλη της Βιέννης, Αυστριακό Επιμελητήριο Εργασίας). Επιπλέον, η noyb λαμβάνει βασική χρηματοδότηση και χρηματοδότηση έργων από ιδρύματα και οργανισμούς, συνήθως για περισσότερα χρόνια. Για να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της noyb, έχουμε έναν μακροπρόθεσμο στόχο να βασιζόμαστε σε μεμονωμένα Υποστηρικτικά Μέλη για το 66% της χρηματοδότησής μας και να περιορίσουμε την χρηματοδότηση από άλλες πηγές σε λιγότερο από το 10% του προϋπολογισμού μας ανά ιδρυτή. Θέτουμε αυστηρά όρια σε κάθε μορφή χορηγίας και συνεργασίας με εμπορικές εταιρείες.
 

Μπορείτε να βρείτε τις λεπτομέρειες της χρηματοδοτικής μας δομής από το 2018 στις Ετήσιες Εκθέσεις μας. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αλλαγή στη χρηματοδοτική μας δομή από τη δημοσίευση της τελευταίας Ετήσιας Έκθεσης.
 

(στ) (ii) Διοίκηση και Δομή Μέλους
 

Σύμφωνα με την § 14 του καταστατικού μας την καθημερινή λειτουργία διαχειρίζονται οι Διευθυντές ("Geschäftsführer "). Επί του παρόντος, αυτές οι θέσεις κατέχουν η Monika Riegler ("Operations Director") και ο Max Schrems ("Executive Director").
 

Σύμφωνα με την § 12 του καταστατικού μας, το Διοικητικό Συμβούλιο ("Vorstand") (Petra Leupold, Christof Tschohl και Max Schrems) επιβλέπει τους Διευθυντές και τους διορίζει για έως και πέντε χρόνια και μπορεί να απαλλάξει τους Διευθυντές από τα καθήκοντά τους ανά πάσα στιγμή. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει συνήθως σε τριμηνιαία βάση.
 

Σύμφωνα με τις § 9 και 10 του καταστατικού μας, η Γενική Συνέλευση ("Generalversammlung") εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει τα οικονομικά του οργανισμού ή μπορεί να αλλάξει το καταστατικό, μεταξύ άλλων καθηκόντων. Η Γενική Συνέλευση γίνεται κάθε δύο χρόνια. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από περίπου 20 άτομα με αποδεδειγμένο ιστορικό στον τομέα της προστασίας δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Επιπλέον, οι οργανισμοί (βλέπε (ε)) μπορούν να γίνουν Μέλη με Ψήφο και ως εκ τούτου να έχουν ψήφο στη Γενική Συνέλευση.
 

(στ) (iii) Καταστατικοί σκοποί
 

Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη κατάλογο των καταστατικών σκοπών μας στην § 2 του καταστατικού μας. Επί του παρόντος, το έργο της noyb επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό σε στρατηγικές δικαστικές διαφορές, αυτοματοποιημένη επιβολή της νομοθεσίας, εκπαιδευτικά προγράμματα και συλλογική έννομη προστασία στον τομέα της προστασίας δεδομένων, καθώς και σε συναφή δικαιώματα των καταναλωτών και ψηφιακά δικαιώματα. Το έργο μας επικεντρώνεται στο ενδιαφέρον των καταναλωτών σε αυτούς τους τομείς.
 

(στ)(iv) Τρέχουσες δραστηριότητες
 

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τις δραστηριότητές μας από το 2018 στις Ετήσιες Εκθέσεις μας και στη σελίδα μας «Νέα» . Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αλλαγή στη δραστηριότητά μας από τη δημοσίευση της τελευταίας Ετήσιας Έκθεσής μας.

This is an informal translation. In case of conflicts in the translations, the German and English versions of this text prevail.