SecureDrop

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.

Ангажираме се да укрепваме свободата, демокрацията и защитата на потребителите в цифровата сфера. Затова използваме SecureDrop, за да защитим хората, които информират обществеността за незаконно поведение на корпорации и институции.