Legitiem belang

Ongeacht het doel moet de verwerking van persoonsgegevens op een wettige basis plaatsvinden. Artikel 6 van het BBPR bevat verschillende wettelijke grondslagen voor de verwerking. Naast de toestemming of het contract kan de verwerking ook worden gerechtvaardigd door de "legitieme belangen" die de voor de verwerking verantwoordelijke nastreeft (6, lid 1, onder f), GDPR). Hoewel de bepaling bedoeld was om de voor de verwerking verantwoordelijken een zekere mate van flexibiliteit te bieden, heeft de ervaring geleerd dat "legitieme belangen" door de voor de verwerking verantwoordelijken kunnen worden misbruikt wanneer geen andere rechtsgrond geschikt is om de verwerking te rechtvaardigen. noyb heeft zich ertoe verbonden de precieze betekenis van de "legitieme belangen" te verduidelijken en de noodzakelijke voorwaarden te verduidelijken waaraan moet worden voldaan om er een beroep op te kunnen doen. noyb bereidt zich voor om dit onderzoek om te zetten in handhavingsacties.

Relevant articles