Maak gebruik van uw rechten - Artikel 17 GDPR - Laat uw gegevens verwijderen!

Heeft u uw lidmaatschap van de sportschool opgezegd? Of een workout-app op je telefoon verwijderd? Wist u dat die sportscholen of apps verplicht kunnen worden om de gegevens die ze over u hebben te wissen?

De GDPR heeft onze rechten om persoonsgegevens te wissen die onjuist of verouderd zijn of illegaal worden gebruikt, aanzienlijk versterkt. Lees verder om te weten te komen hoe je je recht kunt uitoefenen om je gegevens te laten wissen..

Deze pagina werd helaas alleen automatisch in het Nederlands vertaald. U kunt ook overschakelen op het Engelse origineel.

Uw recht om te worden vergeten

Wat is een recht op verwijdering?

In de GDPR wordt het recht op verwijdering ook wel het recht op wissen genoemd, of "het recht om te worden vergeten*". Daarom worden de termen "wissen" en "uitwissen" vaak door elkaar gebruikt. Dit recht heeft betrekking op uw persoonsgegevens die worden verwerkt door bedrijven, organisaties en ondernemingen en die u uit hun systemen wilt laten wissen of verwijderen.

Merk op dat "het recht om te worden vergeten" soms ook wordt gebruikt om te verwijzen naar een recht om van de lijst te worden verwijderd.

Hoewel het recht om van de lijst te worden verwijderd of het recht om gegevens te wissen als vergelijkbaar kunnen worden beschouwd, zijn ze niet hetzelfde. Het recht om van de lijst te worden verwijderd, is specifiek van toepassing op persoonsgegevens over u die via zoekmachines kunnen worden gevonden. Wanneer u bijvoorbeeld vraagt dat Google bepaalde resultaten verwijdert die verschijnen wanneer u uw naam intikt in de zoekbalk van Google, oefent u uw recht op schrapping uit. Uw recht op verwijdering is breder, aangezien het geldt voor alle voor de verwerking verantwoordelijken die uw gegevens verwerken, en niet alleen voor zoekmachines.

Stap 1: Bepaal naar wie u uw verzoek moet sturen

Stap 2: Opstellen van uw verzoek

Stap 3: Antwoord van de voor de verwerking verantwoordelijke

Stap 4: Wat als de voor de verwerking verantwoordelijke weigert mijn gegevens te wissen?

Wanneer moeten de voor de verwerking verantwoordelijken mijn gegevens wissen?

Verantwoordelijken voor de verwerking moeten uw gegevens wissen in een van de volgende gevallen:

 • De opslag of het gebruik van uw gegevens is niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, en er bestaat geen nieuwe reden om ze te verwerken of te bewaren (bv. uw abonnement bij de sportschool is maanden geleden afgelopen en u hebt uw lidmaatschapsgeld op tijd betaald)
 • De voor de verwerking verantwoordelijke vertrouwt op uw toestemming om de gegevens te verwerken en u trekt die toestemming in (lees hier hoe u uw toestemming kunt intrekken),
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens en er zijn geen dwingende redenen voor de verwerkingsverantwoordelijke om de verwerking voort te zetten, of uw gegevens worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden (zie meer over het recht om bezwaar te maken)
 • De voor de verwerking verantwoordelijke uw gegevens onrechtmatig verwerkt (bv. zonder rechtsgrondslag of in strijd met een van de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens);
 • De gegevens moeten worden gewist om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen aan een wettelijke verplichting te voldoen (bv. de verplichting voor een bank om gegevens over uw schulden na een aantal jaren te wissen);
 • De gegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij (bv. sociale media of een gaming-app) op basis van de toestemming van een kind (de leeftijd voor toestemming is 13-16 jaar, afhankelijk van het EU-land waar u woont).

Zijn er uitzonderingen op deze verplichting om mijn gegevens te wissen?

Ja, maar de voor de verwerking verantwoordelijke zal moeten aantonen dat de uitzondering van toepassing is op uw specifieke omstandigheden, d.w.z. hij kan geen algemeen excuus gebruiken om te weigeren gegevens te wissen

Voor de verwerking verantwoordelijken hoeven uw gegevens mogelijk niet te wissen als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Het bewaren of gebruiken van de gegevens is noodzakelijk voor de vrijheid van meningsuiting of informatie (bv. een krant publiceerde zijn onderzoek online),
 • De gegevens moeten worden verwerkt om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen aan een wettelijke verplichting te voldoen (bv. nationale belastingwetten kunnen voorschrijven dat bepaalde persoonsgegevens van belastingbetalers moeten worden bewaard),
 • De gegevens moeten worden bewaard om redenen van volksgezondheid (bv. de gegevens van bezoekers worden door een ziekenhuis bewaard om besmetting door een virus te voorkomen),
 • Het wissen van de gegevens zou de verwerking van de informatie voor statistische, historische of wetenschappelijke doeleinden "ernstig schaden of onmogelijk maken" (bv. in het geval van archivering),
 • Het bewaren van de gegevens is noodzakelijk voor het instellen of behandelen van een rechtsvordering (dit moet een vordering zijn die al loopt op het moment dat u uw verzoek indient; deze uitzondering geeft de voor de verwerking verantwoordelijke niet het recht uw gegevens te bewaren "voor het geval" er op een dag een vordering ontstaat)

Kan ik in alle gevallen om het wissen van mijn gegevens vragen?

Er bestaan enkele uitzonderingen, afhankelijk van het land. De meest voorkomende uitzonderingen hebben betrekking op rechtshandhaving en politie, nationale veiligheid of belastingen

De voor de verwerking verantwoordelijke kan uw verzoek om verwijdering van uw gegevens ook weigeren als het verzoek buitensporig is (bv. meerdere soortgelijke verzoeken over dezelfde aangelegenheid) of kennelijk ongegrond (bv. met de bedoeling om verstoring te veroorzaken)

Wie moet mijn persoonsgegevens wissen?

Als u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te laten wissen, is het de voor de verwerking verantwoordelijke (de organisatie/entiteit/administratie/het bedrijf die uw gegevens verwerkt) die de nodige stappen moet nemen om de gegevens te wissen. De voor de verwerking verantwoordelijke moet ook andere voor de verwerking verantwoordelijken, verwerkers (als zij de verwerking aan hen hebben uitbesteed) en alle andere ontvangers ervan in kennis stellen dat u wilt dat uw gegevens worden gewist en dat ze moeten worden gewist.

Hoe kan ik een voor de verwerking verantwoordelijke mijn gegevens laten wissen?

Stap 1: Bepaal naar wie u uw verzoek moet sturen

Een verzoek om uw gegevens te wissen moet worden gericht aan de voor de verwerking verantwoord elijke (de organisatie/entiteit/administratie/het bedrijf dat uw gegevens verwerkt)

Dit kan per e-mail, brief, fax of via een formulier, zolang u het verzoek maar schriftelijk vastlegt. Wanneer de verwerking online gebeurt, moeten de voor de verwerking verantwoordelijken geautomatiseerde manieren aanbieden (zoals een formulier of een link om bezwaar te maken in een e-mail) om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

Het relevante e-mailadres is meestal te vinden in de rubriek "privacybeleid" of "contact met ons opnemen" van de website van de voor de verwerking verantwoordelijke. Het zal meestal een naam hebben zoals privacy@company.com of legal@publicauthority.eu. Als dit moeilijk te vinden is, of als er geen specifiek adres is waarnaar u uw verzoek kunt sturen, is dat de schuld van de voor de verwerking verantwoordelijke, niet van u - de GDPR vereist dat voor de verwerking verantwoordelijken deze informatie gemakkelijk toegankelijk maken. Als er geen specifiek e-mailadres is, kunt u de algemene contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke gebruiken.

Stap 2: het opstellen van uw verzoek

 • Informeer de verwerkingsverantwoordelijke dat u om de verwijdering van uw gegevens vraagt en dat u van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging wilt dat hij de verwerking heeft stopgezet. Als er meerdere verwerkingen van u zijn, geef dan aan welke u wilt stoppen
 • Specificeer uw naam of een andere identificatiecode die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt gebruikt (bijvoorbeeld een gebruikersnaam van een account)Om de voor de verwerking verantwoordelijke te helpen uw verzoek efficiënter in te willigen, dient u informatie te verstrekken waarmee uw account kan worden geïdentificeerd, zoals uw telefoonnummer (als u dat hebt opgegeven toen u zich aanmeldde), gebruikersnaam of accountnaam, of IP-adres. Dit is vooral nuttig als u een gemeenschappelijke voor- en achternaam hebt.
 • Vermeld de datum in de tekst als u uw verzoek in een bijlage bij de e-mail of in een brief doet. Dit verduidelijkt de termijn waarbinnen de voor de verwerking verantwoordelijke de informatie moet verstrekken.
 • Vermeld in uw e-mail of brief:
  • dat u onmiddellijk het wissen van uw gegevens wenst (u kunt expliciet verwijzen naar artikel 17 GDPR),
  • dat u een bevestiging wilt dat de voor de verwerking verantwoordelijke uw gegevens binnen een maand na het indienen van uw verzoek heeft gewist,
  • de reden(en) waarom de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht is uw gegevens te wissen (zie onze lijst met gronden hierboven in "wanneer moeten voor de verwerking verantwoordelijken mijn gegevens wissen?". U kunt meer dan één reden opgeven waarom de voor de verwerking verantwoordelijke uw gegevens moet wissen)
  • dat indien de gegevens aan andere ontvangers zijn verstrekt, deze partijen van uw verzoek in kennis moeten worden gesteld en de gegevens ook uit hun systemen moeten worden verwijderd
 • Geef aan hoe u de informatie wenst te ontvangenbijvoorbeeld elektronisch, via een e-mailadres.
 • U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke vragen te bevestigen dat hij de betwiste gegevens niet zal verwerken zolang uw verzoek in behandeling is Geef in dat geval aan dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van uw gegevens op grond van artikel 18, lid 1, onder d), GDPR

Indien u dit verkiest, kunt u ook gebruik maken van de instrumenten die worden aangeboden door mydatadoneright.eu. Hun systeem zal het verwijderingsverzoek voor u schrijven en verzenden.

Stap 3: Antwoord van de verantwoordelijke voor de verwerking

Zodra de verantwoordelijke voor de verwerking uw verzoek heeft ontvangen, heeft hij één maand de tijd om te antwoorden en te bevestigen dat hij uw gegevens heeft gewist. Deze periode kan slechts één keer met maximaal twee maanden worden verlengd, in geval van complexe of meervoudige verzoeken

De verantwoordelijke voor de verwerking kan u in geval van twijfel om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen. Een dergelijk verzoek moet echter beperkt blijven tot de aanvullende informatie die nodig is om te bevestigen wie u bent. De aanvullende informatie mag niet onevenredig zijn, gelet op de context van de verwerking van uw gegevens (bv. een winkel die u om een kopie van uw paspoort vraagt om het adres van een klantenkaart te wijzigen, zou onevenredig zijn)

In het algemeen moet dit antwoord u schriftelijk worden meegedeeld, maar het kan u ook langs elektronische weg worden meegedeeld, bijvoorbeeld via e-mail, of het kan mondeling worden meegedeeld indien u daarom verzoekt.

Stap 4: Wat als de voor de verwerking verantwoordelijke weigert mijn gegevens te wissen?

Een voor de verwerking verantwoordelijke kan op uw verzoek antwoorden dat hij besloten heeft sommige of alle gegevens waarvan u de verwijdering heeft gevraagd, niet te wissen. Als hij dat doet, moet hij uitleggen waarom niet, en in zijn uitleg aantonen hoe een van de uitzonderingen in uw specifieke geval van toepassing is (zie uitleg hierboven). De voor de verwerking verantwoordelijke kan niet weigeren de gegevens om een andere reden te wissen, noch kan hij u een algemeen, algemeen antwoord geven

Als de voor de verwerking verantwoordelijke

 • uw verzoek afwijst zonder een bevredigende verklaring,
 • probeert om u ongerechtvaardigde kosten in rekening te brengen voor uw verzoek,
 • niet:
  • de verwerking tijdens de behandeling van uw verzoek beperkt (als u daarom hebt gevraagd),
  • na een maand (of een verlengde periode van maximaal 3 maanden) antwoordt,

u het recht hebt een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit (bv. de gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont of werkt), en de voor de verwerking verantwoordelijke u daarover moet inlichten

Als u hulp nodig hebt bij het beoordelen van de juridische elementen van het antwoord van een voor de verwerking verantwoordelijke, kunt u contact met ons opnemen op info@noyb.eu om verdere stappen te bespreken.

Terug naar Uw rechten uitoefenen