Κρυπτογράφηση - Προστασία της ιδιωτικότητας ήδη από το σχεδιασμό

Τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα περιέχουν πάντα προσωπικά δεδομένα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους προς τον παραλήπτη, αυτές οι επικοινωνίες αντιμετωπίζονται από διαφορετικές οντότητες, κόμβους και παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι ενδέχεται να παρεμποδίζουν, να χειρίζονται και να χρησιμοποιούν παράνομα το περιεχόμενό τους. Προκειμένου να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι, το άρθρο 32 του GDPR απαιτεί από τους υπεύθυνους επεξεργασίας να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Εάν δεν πληρούνται αυτά τα πρότυπα, παραβιάζεται η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των επικοινωνιών μας. Το έργο αυτό αποσκοπεί στην επιβολή των απαιτήσεων ασφάλειας του GDPR έναντι μιας πολυεθνικής εταιρείας διαδικτύου.

Relevant articles