Φορητότητα δεδομένων (άρθ. 20 GDPR)

Η φορητότητα δεδομένων δίνει τη δυνατότητα σε άτομα να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που παρείχαν στον υπεύθυνο επεξεργασίας και, όπου είναι τεχνικά εφικτό, να ζητήσουν την αποστολή αυτών των προσωπικών δεδομένων απευθείας σε άλλον ελεγκτή. Μέχρι σήμερα, η συνολική άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν κατέστη δυνατή. Ενώ ορισμένες από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας συνεργάζονται για την ανάπτυξη «διαλειτουργικών μορφών» για τέτοιες μεταφορές δεδομένων, τα θεμελιώδη στοιχεία που αποτελούν το δικαίωμα είναι πολύ ασαφή. Ο στόχος αυτού του έργου είναι να καθορίσει το υλικό πεδίο του δικαιώματος, τις έννοιες του «τεχνικώς εφικτού», του «διαλειτουργικού» και άλλων.

Υπεύθυνος έργου: Ala Krinickytė

Relevant articles