Εθνική εφαρμογή του GDPR

Ο κανονισμός για τη γενική προστασία δεδομένων (GDPR) τέθηκε σε ισχύ σε ολόκληρη την ΕΕ στις 25 Μαΐου 2018. Ως κανονισμός δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά υπάρχουν περισσότερες από 30 διατάξεις GDPR, όπου τα κράτη μέλη έχουν την ελευθερία να προσαρμόζουν τους νόμους τους όπως κρίνουν κατάλληλο. Τέτοιες προσαρμογές, όπως π.χ. περιορισμοί των δικαιωμάτων ενός ατόμου ή εθνικές αποκλίσεις για την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με την απασχόληση, περιλαμβάνονται στις εθνικές νομοθεσίες περί προστασίας των δεδομένων των κρατών μελών. Μέχρι σήμερα, 27 κράτη μέλη έχουν εγκρίνει ή επικαιροποιήσουν έναν εθνικό εκτελεστικό νόμο για την προστασία των δεδομένων. ο noyb έχει χαρτογραφήσει τις διάφορες εθνικές προσαρμογές του GDPR και θα δημοσιεύσει μια επισκόπηση.

Relevant articles