Преносимост на данните (член 20 от ОРЗД)

Преносимостта на данните дава възможност на физическите лица да получават лични данни, които са предоставили на администратора и, когато това е технически осъществимо, да поискат тези лични данни да бъдат предадени директно на друг администратор. Към днешна дата всеобхватното упражняване на това право не е възможно. Докато някои от големите технологични компании работят заедно, за да разработят „оперативно съвместими формати“ за такъв трансфер на данни, основните елементи, които съставляват правото, са твърде неясни. Целта на този проект е да определи материалния обхват на правото, понятията „технически осъществими“, „оперативно съвместими“ и други.

Ръководител на проекта: Ала Криниките

Relevant articles